Formy pomocy  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PIERWSZEJ BRYGADY 35C
 
Formy pomocy

OFERTA PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. Pomoc indywidualna:

     - diagnoza,
     - orzecznictwo,
     - porady, konsultacje,
     - terapia,
     - interwencja kryzysowa,
     - pomoc w wyborze szkoły,
     - mediacje

2. Pomoc grupowa:

     - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
        (godziny do uzgodnienia z terapeutą),
     - zajęcia z orientacji zawodowej w szkołach,
     - program profilaktyczny UNPLUGGED (w wybranych szkołach),
     - program wczesnej interwencji wobec młodzieży używającej środków psychoaktywnych FRED,
     - warsztaty umiejętności uczenia się (zajęcia w szkołach, placówkach - wg. zgłoszeń),
     - zajęcia z klasami według potrzeb szkoły lub placówki.

Uwaga:
        Treść oferty można również pobrać tutaj:  w formacie Word Office*
         lub w formacie PDF Adobe*

OFERTA PRACY DLA RODZICÓW  I  NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Dla rodziców:

  1. Pomoc indywidualna:

       - diagnoza, orzecznictwo dla ich dzieci,
       - porady, konsultacje (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne - rejestracja telefoniczna lub osobista),
       - mediacje (rodzic - dziecko, rodzic - rodzic, rodzic - nauczyciel, rejestracja telefoniczna, lub osobista),
       - interwencja kryzysowa (zdarzenia losowe lub traumatyczne - według zgłoszeń),
       - punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, zagrożonych uzależnieniem
          lub uzależnionych (rejestracja telefoniczna lub osobista),

    2. Pomoc grupowa:

        - szkoła dla rodziców (warsztaty) 10 spotkań po 3 godz. (nabór telefoniczny lub osobiście, termin i godziny zostaną podane
           po zamknięciu naboru),
        - rodzeństwo bez rywalizacji - cd dla absolwentów I części szkoły dla rodziców,
        - szkoła dla rodziców gimnazjalistów - około 10 spotkań po 2 godz. (nabór telefoniczny lub osobiście, o rozpoczęciu
           grupa zostanie poinformowana po zamknięciu naboru),
        - grupa dla rodziców dzieci z nadpobudliwością i ADHD - cykl 5 spotkań (nabór telefoniczny lub osobisty - rozpoczęcie zajęć
           po zamknięciu grupy, chętni zostaną poinformowani o terminie),
        - pogadanki - według potrzeb szkół i placówek.

Dla nauczycieli:

    1. Pomoc indywidualna:

        - porady, konsultacje,
        - doradztwo w zakresie pracy z uczniem ze SPE - (rejestracja telefoniczna lub osobista),
        - obserwacja dzieci w szkole lub placówce (zwłaszcza przedszkola, klasy 0 - zgodnie z umówionym terminem),
        - współpraca w rozpoznawaniu u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się w klasach
           1 - 3 (pomoc w diagnostyce, badania przesiewowe w niektórych szkołach).

    2. Pomoc grupowa: (według zgłoszeń, umówionych terminów)

        - udział w radach pedagogicznych szkoleniowych, zespołach samokształceniowych między innymi tematyka:
              - "Strategie radzenia sobie z klasą" (warsztaty),
              - "Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?" (warsztaty),
              - "Jak rozpoznawać u uczniów klas 1 - 3 ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się" (warsztaty),
              - "Metoda konstruktywnej konfrontacji" (warsztaty),
              - "Mowa pisana a nauka ortografii" (warsztaty dla polonistów kl. IV SP),
        - grupa Balinta - grupa wsparcia poznawczego i emocjonalnego dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów -
           doskonalenie relacji z trudnymi uczniami, radzenia sobie z trudnościami zawodowymi (nabór telefoniczny lub osobisty,
           rozpoczęcie po zamknięciu naboru, zainteresowani zostaną poinformowani),
        - współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu IPET.
        - współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
        - wsparcie merytoryczne nauczycielom, wychowawcom oraz specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
        - działalność informacyjna (strona internetowa, konferencje, ulotki, itp.).

Uwaga:
        Treść oferty można również pobrać tutaj:  w formacie Word Office*
         lub w formacie PDF Adobe*

PROSIMY RÓWNIEŻ O ZAPOZNANIE SIĘ Z KONCEPCJĄ PRACY PORADNI
W LATACH 2013-2018


Linki do wymienionych wyżej materiałów:
           w formacie Word Office*
           oraz w formacie PDF Adobe*

* Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w powyższym tekście są zastrzeżonymi
   dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.


KONSULTACJE

W  celu  ułatwienia  dostępu  do  specjalistów  poradnia  uruchamia  konsultacje  w  niżej podanych dniach i godzinach.

Uwaga:   Do wszystkich specjalistów należy wcześniej zarejestrować się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie
                 poradni  (tel. 91 578 4693).


1. Problemy dydaktyczne i wychowawcze wieku przedszkolnego (dzieci do 6 roku życia).
     - gabinet nr 1 na parterze.

        Anna Dębczak - psycholog,  poniedziałki,  godz.  8.30 - 9.30.
        Halina Orzechowska - pedagog,  poniedziałki,  godz.  8.30 - 9.30.
        Elżbieta Boczar - psycholog,  poniedziałki,  godz.  15.30 - 16.30, ale w gabinecie nr 2 na parterze

2. Problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów w młodszym wieku szkolnym (klasy I - III szkoły podstawowej)
       - gabinet nr 10,  II piętro.

        Agnieszka Nowak-Zamołojko - pedagog i psycholog,  wtorki,  godz. 13.00 - 14.00.
        Małgorzata Maciejewska-Świeży - psycholog,  poniedziałki,  godz. 11.30 - 12.30.

3. Problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej
     - gabinet nr 2, parter.

        Małgorzata Szałańska - pedagog,  czwartki, godz.  12.00 - 13.00.
        Ewa Radoń - psycholog,  poniedziałki,  godz. 13.00 - 14.00 w gabinecie nr 10, II piętro.

4. Problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów klas I - III szkoły podstawowej
     - gabinet nr 11, II piętro.

        Dominika Markowska-Orlińska - psycholog,  piątki,  godz.  11.00 - 12.00.
        Celina Jadacka - pedagog,  poniedziałki,  godz.  11.00 - 13.00.

5. Problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej, klas I gimnazjum
      oraz szkół ponadgimnazjalnych
       - gabinet nr 5, parter.

         Ewa Bodnar - pedagog,  poniedziałki,  godz.  17.00 - 18.00.
         Piotr Jarząbek - psycholog,  środy,  godz.  14.00 - 15.00.

6. Problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów klas I - III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych
       - gabinet nr 6, I piętro.

         Anna Klinik - psycholog,  czwartki,  godz.  8.10 - 9.10.

7. Problemy dydaktyczne i wychowawcze związane z podejrzeniem o używanie środków psychoaktywnych
        (zagrożenia uzależnieniem) uczniów klas I-III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych
      - gabinet nr 6, I piętro.

        Elżbieta Stefaniak - pedagog,  poniedziałki,  godz. 8.30 - 9.30.

8. Porady logopedyczne dla wszystkich uczniów - gabinet nr 2 na parterze lub nr 12 na II piętrze.
        Małgorzata Brudnicka - logopeda, środy,  godz.  12.00 - 16.00.
Trzeba pytać w sekretariacie poradni o numer gabinetu.

9. Porady zawodoznawcze - gabinet nr 12, II piętro
        Ewa Cybulska - pedagog, środy, godz. 10.30 - 11.30.
        Także inne porady dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów klas III-VI w dniach i godzinach, jak wyżej.

    Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie powyższych informacji wśród nauczycieli oraz rodziców

dyrektor poradni - Urszula Lewtak, psycholog