Formy pomocy  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Formy pomocy

OFERTA PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Pomoc indywidualna:

     - diagnoza,
     - orzecznictwo,
     - porady, konsultacje,
     - terapia,
     - interwencja kryzysowa,
     - pomoc w wyborze szkoły,
     - mediacje

2. Pomoc grupowa:

     - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
        (godziny do uzgodnienia z terapeutą),
     - zajęcia z orientacji zawodowej w szkołach,
     - program profilaktyczny UNPLUGGED (w wybranych szkołach),
     - program wczesnej interwencji wobec młodzieży używającej środków psychoaktywnych FRED,
     - warsztaty umiejętności uczenia się (zajęcia w szkołach, placówkach - wg. zgłoszeń),
     - zajęcia z klasami według potrzeb szkoły lub placówki.

Uwaga:
        Treść oferty można również pobrać tutaj:  w formacie Word Office*
         lub w formacie PDF Adobe*

OFERTA PRACY DLA RODZICÓW  I  NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Dla rodziców:

  1. Pomoc indywidualna:

       - diagnoza, orzecznictwo dla ich dzieci,
       - porady, konsultacje (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne - rejestracja telefoniczna lub osobista),
       - mediacje (rodzic - dziecko, rodzic - rodzic, rodzic - nauczyciel, rejestracja telefoniczna, lub osobista),
       - interwencja kryzysowa (zdarzenia losowe lub traumatyczne - według zgłoszeń),
       - punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, zagrożonych uzależnieniem
          lub uzależnionych (rejestracja telefoniczna lub osobista),

    2. Pomoc grupowa:

        - szkoła dla rodziców (warsztaty) 10 spotkań po 3 godz. (nabór telefoniczny lub osobiście, termin i godziny zostaną podane
           po zamknięciu naboru),
        - rodzeństwo bez rywalizacji - cd dla absolwentów I części szkoły dla rodziców,
        - szkoła dla rodziców gimnazjalistów - około 10 spotkań po 2 godz. (nabór telefoniczny lub osobiście, o rozpoczęciu
           grupa zostanie poinformowana po zamknięciu naboru),
        - grupa dla rodziców dzieci z nadpobudliwością i ADHD - cykl 5 spotkań (nabór telefoniczny lub osobisty - rozpoczęcie zajęć
           po zamknięciu grupy, chętni zostaną poinformowani o terminie),
        - pogadanki - według potrzeb szkół i placówek.

Dla nauczycieli:

    1. Pomoc indywidualna:

        - porady, konsultacje,
        - doradztwo w zakresie pracy z uczniem ze SPE - (rejestracja telefoniczna lub osobista),
        - obserwacja dzieci w szkole lub placówce (zwłaszcza przedszkola, klasy 0 - zgodnie z umówionym terminem),
        - współpraca w rozpoznawaniu u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się w klasach
           1 - 3 (pomoc w diagnostyce, badania przesiewowe w niektórych szkołach).

    2. Pomoc grupowa: (według zgłoszeń, umówionych terminów)

        - udział w radach pedagogicznych szkoleniowych, zespołach samokształceniowych między innymi tematyka:
              - "Strategie radzenia sobie z klasą" (warsztaty),
              - "Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?" (warsztaty),
              - "Jak rozpoznawać u uczniów klas 1 - 3 ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się" (warsztaty),
              - "Metoda konstruktywnej konfrontacji" (warsztaty),
              - "Mowa pisana a nauka ortografii" (warsztaty dla polonistów kl. IV SP),
        - grupa Balinta - grupa wsparcia poznawczego i emocjonalnego dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów -
           doskonalenie relacji z trudnymi uczniami, radzenia sobie z trudnościami zawodowymi (nabór telefoniczny lub osobisty,
           rozpoczęcie po zamknięciu naboru, zainteresowani zostaną poinformowani),
        - współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu IPET.
        - współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
        - wsparcie merytoryczne nauczycielom, wychowawcom oraz specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
        - działalność informacyjna (strona internetowa, konferencje, ulotki, itp.).

Uwaga:
        Treść oferty można również pobrać tutaj:  w formacie Word Office*
         lub w formacie PDF Adobe*

PROSIMY RÓWNIEŻ O ZAPOZNANIE SIĘ Z KONCEPCJĄ PRACY PORADNI
W LATACH 2013-2018


Linki do wymienionych wyżej materiałów:
           w formacie Word Office*
           oraz w formacie PDF Adobe*

* Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w powyższym tekście są zastrzeżonymi
   dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.


PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY

   Jest rekomendowany, jako "DOBRA PRAKTYKA" przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Polską Agencję ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) i Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).
   Jest programem z zakresu profilaktyki uniwersalnej i jego celem jest ograniczenie picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież w wieku od 10 do 14 lat.
   Cel ten jest osiągany poprzez rozwijanie zdolności wychowawczych i sprawowania kontroli przez rodziców, udoskonalanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków oraz wzmacnianie więzi w rodzinie.
    Zajęcia są prowadzone w grupach 7-12 rodzin (rodzice/opiekunowie i dzieci w wieku 10-14 lat), w trakcie siedmiu 2-godzinnych sesji, z możliwością przeprowadzenia czterech sesji uzupełniających, po zakończeniu programu podstawowego.
   Cotygodniowe spotkania dzielą się na dwie części. Podczas pierwszej z nich dzieci i rodzice (pod okiem trenerów) pracują osobno; druga część jest wspólna dla obu grup. Praca rodziców opiera się na materiale filmowym.
   W grupie dzieci i młodzieży przeważają formy aktywne, a film stanowi materiał wyjściowy do dyskusji lub zadania dla grupy.
   W sesji wspólnej dla obu grup przeważają zadania zachęcające do współdziałania i pozytywnej rywalizacji. Ich treści koncentrują się wokół umiejętności wychowawczych i interpersonalnych.
WAŻNE:
ZAPISY: indywidualnie lub telefonicznie (tel. 91 578 46 93)
w SEKRETARIACIE Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie, ul. Plac Majdanek 7 A.
Należy podać:
1.Nazwisko i imię uczestników oraz telefon kontaktowy.
2.Termin realizacji: Środy w październiku i listopadzie (po zebraniu grupy) w godzinach popołudniowych ustalonych z uczestnikami.     Nie wszyscy młodzi ludzie traktują narkotyki lub alkohol jak coś szkodliwego. Eksperymentowanie z narkotykami staje się coraz powszechniejsze, co szczególnie w okresie dora-stania może okazać się niebezpieczne. Pomimo że większość młodych osób po pewnym czasie wykazuje tendencje do zaprzestania używania narkotyków, to i tak dla wielu z nich "przygoda" z narkotykami może zakończyć się uzależnieniem.
Co to jest FRED GOES NET?
     Fred goes net jest programem wczesnej interwencji profilaktycznej w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby. Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
     Fred goes net to działanie wczesne, możliwie szybko po pierwszej konsumpcji, aby w odpo-wiednim czasie zrealizować cele profilaktyczne i nie dopuścić do eskalacji używania narkotyków.
     Fred goes net to działanie krótkoterminowe i adekwatne. Jego forma ma być atrakcyjna i akceptowalna przez grupę docelową. Krótka interwencja jest alternatywą dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu. Program zakłada, że używanie substancji powinno skutkować odpowiednim i natychmiastowym działaniem zaradczym. Składa się na nie rozmowa kwalifikacyjna oraz 8-godzinny cykl zajęć grupowych. Uczestnik ma możliwość spojrzenia na problematykę używania narkotyków i alkoholu z innej niż jego dotychczasowa perspektywy.
W jakim celu?
     Głównym celem programu Fred goes net jest ograniczenie ryzyka rozwoju uzależnienia poprzez zapobieganie eskalacji używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych używanych przez młodzież.
Dla kogo jest FRED GOES NET?
     Program kierowany jest do ludzi młodych w wieku od 14 do 21 lat, którzy z powodu zażywania substancji psychoaktywnych naruszyli normy społeczne i którzy sami nie zwrócili się jeszcze o pomoc. Będą to zarówno osoby eksperymentujące, używajšce szkodliwie, należące do grupy wysokiego ryzyka, przyłapane na używaniu narkotyków lub alkoholu. Generalnie chodzi o osoby, które mają za sobš kontakt z narkotykami czy z alkoholem, ale nie są jeszcze od tych substancji uzależnione. Program Fred goes net jest pomocnym narzędziem dla osób, które w swojej codziennej pracy zawodowej (m.in. nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy, prokuratorzy, policja, straż miejska) stykają się z problemem używania narkotyków przez młodzież. Aby tak się stało wystarczy skontaktować się z realizatorami programu. Naszym zadaniem będzie rozmowa z każdš osobą, która zostanie do nas skierowana. Stanowi to wstęp do udziału w programie Fred goes net. Jeśli w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej okaże się, że program nie odpowiada potrzebom osoby skierowanej (na przykład z uwagi na uzależnienie) zachęcimy ją do udziału w odpowiednim programie terapeutycznym.
Jak trafić do FRED GOES NET?
     Kandydaci do programu mogš być kierowani z różnych instytucji (szkoła, sąd, prokuratura, policja czy straż miejska, itp.) i przez różne osoby prywatne (rodzice, opiekunowie prawni). Do programu można zgłosić się także samemu. W zależności od sytuacji młodej osoby skierowanie może mieć charakter dobrowolny lub opierać się na oficjalnym nakazie. To ostatnie nie oznacza umieszczania młodego człowieka w programie na siłę i wbrew niemu, ale wiąże się z dopilnowaniem jego uczestnictwa. Należy podkreślić, iż odpowiedzialność za samego siebie oznacza, że to od osoby zależy czy weźmie udział w programie Fred goes net. My możemy jej pomóc w decyzji podkreślajšc korzyści związane z udziałem w programie. Udział w programie jest bezpłatny. Nie potrzebne jest również ubezpieczenie zdrowotne.

Co daje udział w FRED GOES NET?
     Młoda osoba, która eksperymentuje z narkotykami bądź sięga po alkohol, dość szybko zaczyna doœwiadczać negatywnych tego konsekwencji: pojawiają się problemy z prawem, konflikty w domu, kłopoty w szkole lub w pracy.
Udział w programie:
- poszerza wiedzę na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych;
- pozwala krytycznie spojrzeć na własne używanie narkotyków;
- wiąże się z pomyślnymi dla uczestnika korzyściami (np. możliwością umorzenia postępowania karnego, łagodniejszych
  działań dyscyplinarnych czy mniejszych sankcji w szkole lub w pracy).
W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z realizatorami.
WAŻNE:
ZAPISY: indywidualnie lub telefonicznie (tel. 91 578 49 93) w SEKRETARIACIE Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stargardzie, ul. Plac Majdanek 7A.
Należy podać dane:
  1.Osoba kierująca - szkoła, pedagog lub psycholog, rodzice.
  2.Telefon kontaktowy osoby kierującej.
  3.Nazwisko i imię uczestnika programu.
  4.Wiek uczestnika programu (w przypadku nieletniego - zgoda rodzica i telefon kontaktowy rodzica).

KONSULTACJE

W  celu  ułatwienia  dostępu  do  specjalistów  poradnia  uruchamia  konsultacje  w  niżej podanych dniach i godzinach.

Uwaga:   Do wszystkich specjalistów należy wcześniej zarejestrować się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie
                 poradni  (tel. 91 578 4693).


Na konsultację przychodzi rodzic bez dziecka. Rodzic przynosi książeczkę zdrowia dziecka oraz wszelką dokumentację medyczną na temat dziecka, jaką posiada. Jeśli ma - przynosi również opinię ze szkoły lub przedszkola.

1. Problemy dydaktyczne i wychowawcze wieku przedszkolnego (dzieci do 5 roku życia).
     - gabinet nr 3 na parterze.

        Anna Dębczak - psycholog  poniedziałki,  godz.  12.15 - 15.30.
        Halina Orzechowska - pedagog,  poniedziałki,  godz.  12.15 - 15.30.

2. Problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów klasy 0 i I szkoły podstawowej.
     - gabinet nr 4 na parterze.

        Elżbieta Boczar - psycholog,  poniedziałki,  godz.  16.00 - 17.00
        Grażyna Liszka - pedagog,  poniedziałki,  godz.  15.00 - 16.00.

3. Problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów klas II-III szkoły podstawowej
      - gabinet nr 20,  I piętro.

        Agnieszka Nowak-Zamołojk pedagog i psycholog, - zwolnienie lekarskie.
        Małgorzata Maciejewska-Świeży - psycholog,  czwartki,  godz. 12.30 - 13.30.

4. Problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów klas II - III szkoły podstawowej
     - gabinet nr 19, I piętro.

        Dominika Markowska-Orlińska - psycholog,  piątki, godz.  11.30 - 12.30
        Celina Jadacka - pedagog,  środy,  czwartki, godz. 14.30 - 15.30.

5. Problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej
     - gabinet nr 16, I piętro.

        Małgorzata Szałańska - pedagog,  wtorki,  godz.  14.30 - 15.30.
        Ewa Radoń - psycholog,  środy,  godz.  8.00 - 9/00.

6. Problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej
       - gabinet nr 17, I piętro.

         Ewa Bodnar - pedagog,  poniedziałki,  godz.  14.30 - 15.30.
         Piotr Jarząbek - psycholog,  środy,  godz.  14.30 - 15.30.

7. Problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów od klasy VII - VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych
       - gabinet nr 15, I piętro.

         Anna Klinik - psycholog,  piątki,  godz.  8.00 - 9.00.

8. Problemy dydaktyczne i wychowawcze związane z podejrzeniem o używanie środków psychoaktywnych
        (zagrożenia uzależnieniem) uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych
      - gabinet nr 15, I piętro.

        Elżbieta Stefaniak - pedagog,  poniedziałki,  godz. 10.00 - 11.00.

9. Porady logopedyczne dla wszystkich uczniów - gabinet 21 na I piętrze.
        Małgorzata Brudnicka - logopeda, środy,  godz.  12.15 - 15.30.

10. Porady logopedyczne dla wszystkich uczniów - gabinet 22 na I piętrze.
        Irena Pawlonka - logopeda, poniedziałki,  godz.  12.30 - 15.30.

11. Porady zawodoznawcze - gabinet nr 14, I piętro
        Ewa Cybulska - pedagog, czwartki, godz. 10.00 - 11.00.
        Także inne porady dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów klas III-VIII w dniach i godzinach, jak wyżej.

    Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie powyższych informacji wśród nauczycieli oraz rodziców

dyrektor poradni - Urszula Lewtak, psycholog