Strona główna  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 

Raport o zapewnieniu dostępności - formularz interaktywny pdfDeklaracja dostępności strony: www.poradnia.stargard.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.poradnia.stargard.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona jest modyfikowana pod kątem dostosowania jej dla osób mających problemy ze wzrokiem. W opracowaniu są wersje o zwiększonym kontraście oraz z wyłączeniem trybu graficznego.

Wyłączenia

 • Wyłączona jest możliwość fonicznego odsłuchania treści zawartych na stronie Poradni. Trwają prace nad wdrożeniem takiej technologii.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Lewtak - dyrektor Poradni.
 • E-mail: dyrektor@poradnia.stargard.pl
 • Telefon: 915784693

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Stargardzie
 • Adres: Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.
 • E-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl
 • Telefon: 58 767 35 03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie mieści się na parterze i pierwszym piętrze trzykondygnacyjnego budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Stargardzie.
Pomieszczenia Poradni są wynajmowane od administratora budynku, którym jest Bursa Szkolna w Stargardzie. Budynek jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do Poradni jest podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczami ułatwiającymi wejście do budynku.
Szerokość drzwi wejściowych głównych - drzwi jednodzielne 110 cm w świetle.
Drzwi są przystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na budynku znajdują się odpowiednie oznaczenia informujące.
Wewnątrz budynku brak jest wind przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Przy schodach zamontowane są barierki.
Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w Poradni powinny zgłosić swoją wizytę telefonicznie lub mailowo minimum 3 dni wcześniej, w celu ustalenia konkretnego terminu i godziny wizyty, aby otrzymać pomoc i wsparcie pracownika Poradni.
Na parterze budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych spełniająca wymogi wynikające z przepisów prawa.
Przed budynkiem znajdują się wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na skróty
Ogólne informacje o poradni    Problemy    Formy pomocy    Artykuły    Materiały   Wydarzenia
Zespoły pracy    Kontakt    BIP    Linki
Ostatnia aktualizacja:  23.02.2021 r.