O nas  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Ogólne informacje o poradni


Poradnia organizuje swoje zadania w oparciu o:

  • Rozporządzenie MEN z 18 wrzesnia 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające (Dz.U. Nr 173, poz. 1072).
  • Rozporządzenie MENiS z 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr 223, poz. 1869).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 r., poz. 199).
  • Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1492).
Do zadań poradni należy:

1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych
    i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania
    w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

     Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
       a) wydanie opinii,
       b) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego
           rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
       c) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
       d) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:
       a) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
       b) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze
           kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
       c) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
           oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
           i wychowawczych.

    Pomoc jest udzielana w szczególności w formie:
       a) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
       b) terapii rodziny,
       c) grup wsparcia,
       d) prowadzenia mediacji,
       e) interwencji kryzysowej,
       f) warsztatów,
       g) porad i konsultacji,
       h) wykładów i prelekcji,
       i) działalności informacyjno-szkoleniowej.

3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki,
    w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

    Realizowanie tych zadań polega w szczególności na:
       a) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomoc w:
            -rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
              w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
            -planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
            -rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów.
       b) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy
            psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
            oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
       c) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego
            albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego
            i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu
            na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo
            pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
       d) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów
            dydaktycznych i wychowawczych;
       f) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
       g) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
       h) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego
            nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

    Zadania są realizowane w szczególności w formie:

       a) porad i konsultacji,
       b) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,
       c) udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
       d) warsztatów,
       e) grup wsparcia,
       f) wykładów i prelekcji,
       g) prowadzenia mediacji,
       h) interwencji kryzysowej,
       i) działalności informacyjno-szkoleniowej,
       j) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
          i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez
          wymianę doświadczeń.

4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,
    wychowawczych i opiekuńczych.

    Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości
    pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
       a) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego
           do spraw oświaty i wychowania oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
       b) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór
           pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej.
       c) realizacji podstaw programowych,
       d) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
       e) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów,
       f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków,
       g) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

    Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
       a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
       b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
       c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
       d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.


Rejon działania poradni obejmuje: miasto Stargard Szczeciński oraz gminy: Stargard, Suchań, Kobylankę, Dolice, Chociwel, Dobrzany, Marianowo, Ińsko i Starą Dąbrowę.

UWAGA: Korzystanie z pomocy udzielanej przez pracowników poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

UWAGA: Wszytkie zdjęcia umieszczone na stronach poradni są własnością autora strony.
                 Osoby, które są przedstawione na zdjęciach wyraziły zgodę na publikację.Rejon działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim
Pracownicy administracyjno-biurowi poradni