Formy pomocy  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Ocena rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę szkolną

Bardzo ważne dla dziecka sześcioletniego:

Jest przygotowanie go (we wszystkich sferach rozwoju) do pierwszej poważnej zmiany w życiu, tj. przejścia ze statusu przedszkolaka do statusu ucznia. Poradnia wykonuje badania rozwoju dzieci sześcioletnich w celu określenia poziomu rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego. Określa przygotowanie dziecka do realizacji obowiązków, jakie stawia szkoła.
Jak ułatwić dziecku start w szkole? Jak sprawić, aby nauka będąca w wieku szkolnym podstawową formą aktywności dziecka przychodziła z łatwością? Wreszcie, co powoduje, że jedne dzieci chętnie uczęszczają do szkoły, a inne od początku mają wiele obaw i traktują szkołę jak zło konieczne?
Najczęstszą przyczynę niepowodzeń szkolnych (u ok. 20% dzieci) stanowią specyficzne trudności w opanowaniu czytania i pisania, określane mianem dysleksji rozwojowej.
To, czy u dziecka mogą wystąpić trudności dyslektyczne można z dużym prawdopodobieństwem ocenić już w wieku przedszkolnym, a nawet wcześniej. Warunkiem jest obserwacja dziecka w codziennych sytuacjach życiowych związanych na ogół z zabawą i samoobsługą. Już na etapie przedszkola ujawnić się mogą zakłócenia rozwoju funkcji ważnych w momencie podjęcia nauki szkolnej.
Rodzice muszą zwrócić uwagę na:
 • rozwój mowy dziecka,
 • kształtowanie się sprawności ruchowej (zwłaszcza manualnej),
 • zdolność do skupienia uwagi na działaniu,
 • wrażliwość słuchową (czyli umiejętność wyróżniania różnych dźwięków z otoczenia),
 • zamiłowanie do zabaw angażujących funkcje wzrokowe dziecka (czyli klocki, układanki,      puzzle),
 • postępy w samoobsłudze (zapinanie guzików, wiązanie kokardek).

 • Uważna obserwacja naszego dziecka, pozwoli orientacyjnie ocenić, czy należy ono do grupy "ryzyka dysleksji",  a tym samym czy sprosta wymaganiom szkolnym już na starcie:
 • dziecko nie lubi rysować i kolorować, słabo posługuje się nożyczkami; jego prace sprawia-
       ją wrażenie niestarannych,
 • dziecko jest oburęczne, trzyma ołówek, czy długopis raz w jednej raz w drugiej ręce,
 • dziecko ma wadę wymowy,
 • dziecko przekręca wyrazy (mówi np. kraktor), popełnia błędy gramatyczne,
 • ma problemy z zapamiętaniem piosenek, wierszyków, nazw miesięcy, dni tygodnia, itp.,
 • dziecko nie lubi zabaw ruchowych, niechętnie bawi się piłką,
 • trudności sprawiają mu wszelkie klocki, układanki, puzzle,
 • ma kłopot z poprawnym pokazaniem swojej lewej i prawej ręki,
 • trudno mu zapinać guziki, wiązać sznurowadła (dlatego np. nosi obuwie na "rzepy" ),
 • ma kłopot w skoncentrowaniu się, łatwo się rozprasza,
 • nie zawsze poprawnie wykonuje złożone polecenia słowne, ponieważ ma trudności z ich dok-
       ładnym zapamiętaniem.
  Jeżeli chociaż na jedno z pytań odpowiadamy twierdząco można wnioskować, że dziecko może w przyszłości przejawiać trudności szkolne.
  Dodatkowo, jeżeli podczas pierwszych prób pisania i czytania zaobserwujemy, że dziecko:
 • źle trzyma długopis,
 • nie zawsze pisze od strony lewej do prawej,
 • ma kłopoty podczas wyróżniania głosek i sylab w wyrazach,
 • nie słyszy różnicy w słowach podobnych, np. kura - góra, buty - budy,
 • ma trudności z dokładnym odwzorowywaniem prostych szlaczków,
 • pisze w sposób zwierciadlany.

 • powinno to stanowić sygnał do wizyty w poradni psychologicznej, celem zasięgnięcia konsultacji i dokonania diagnozy pod kątem dojrzałości szkolnej dziecka.
  Wczesne rozpoznanie, a co się z tym wiąże, fachowa pomoc pozwoli wyrównać ewentualne opóźnienia rozwojowe. Pozytywna diagnoza nie tylko wskaże przyczyny trudności, określi również mocne strony dziecka, a więc zdolności, które mogą być w przyszłości rozwijane odpowiednio ukierunkowanym kształceniem.
  Wiek 5- 6 lat to najlepszy okres rozwojowy, w którym wcześnie zdiagnozowane opóźnienia w zakresie funkcji ważnych przy podejmowaniu nauki daje się na ogół szybko usunąć. Praca z dzieckiem ma formę zabawową i niejednokrotnie może być prowadzona przez Rodziców w domu.
  Wizyta w poradni daje więc szansę na wszechstronne badanie możliwości dziecka i rozpoczęcie ewentualnych działań terapeutycznych, pozwalających na wkroczenie w nowy etap aktywności (tzw. szkolny) z pozytywnym nastawieniem, a więc bez lęków i obaw.