Formy pomocy  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Planowanie kariery szkolnej

Jedną z form naszej działalności jest określenie potencjałów i zdolności dzieci i młodzieży, służące planowaniu ich kariery szkolnej. Możliwość przeprowadzenia badań w tym zakresie jest możliwa z chwilą podejmowania przez dziecko nauki w szkole podstawowej. Rodzice zgłaszający się już na tym etapie mogą uzyskać prognozę co do powodzenia dziecka w toku edukacji, zdobywają wiedzę na temat jego mocnych stron, uzdolnień, które należy rozwijać. Dowiadują się, jak ich dziecko powinno radzić sobie w szkole, jakie wiadomości i umiejętności będzie przyswajać szybko, a które mogą stanowić trudność. Określane są przyczyny oraz jak można to zmienić, mając na uwadze osiągnięcia i sukcesy szkolne dziecka.

Dalsze etapy edukacji to również możliwość diagnozy uzdolnień uczniów, ich zainteresowań, a tym samym uzyskania ważnych informacji związanych z wyborem profilu kształcenia, kierunku studiów, sposobem radzenia sobie w sytuacjach zadaniowych. Rodzice mogą uzyskać odpowiedzi na istotne dla nich pytania w rodzaju: "Czy dziecko poradzi sobie w klasie o profilu matematyczno-informatycznym?", "Dlaczego moje dziecko ma takie trudności z matematyki?", "Czy dziecku potrzebne są korepetycje z języka polskiego?", itp.

Mając wiedzę dotyczącą potencjałów, ale i ograniczeń dotyczących konkretnego dziecka rodzice świadomie kierować jego edukacją, wpływając jednocześnie na rozwój samooceny, nierozłącznie wiążący się z doświadczanymi sukcesami w zdobywania wiedzy, a w przyszłości nie poszerzać grona bezrobotnych.

Poradnictwo zawodowe:
Cele ogólne:
 • zainspirowanie uczniów do planowania ścieżki kariery zawodowej,
 • poznanie źródeł informacji o rynku edukacji ponadlicealnej oraz rynku pracy,
 • zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy na temat zmian dokonujących się na rynku pracy.
  Cele szczegółowe:
  Zapoznanie uczniów z:
 • identyfikowaniem typów osobowości zawodowych,
 • określieniem swoich umiejętności i predyspozycji zawodowych,
 • dostrzeganiem relacji pomiędzy typem osobowości, a wykonywanym w przyszłości zawodem,
 • określeniem swoich motywacji inspirujących do działania,
 • możliwością zaplanowania  własnej  ścieżki  kariery  zawodowej  z wykorzystaniem  wiedzy
        o typach osobowości zawodowych,
 • ze źródłami informacji niezbędnymi do zaplanowania kariery szkolnej i zawodowej,
 • z osobami i instytucjami wspierającymi wybór dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 • Uczniowie niezdecydowani co do wyboru przyszłego zawodu przechodzą odpowiednie badania, które pomagają w podjęciu decyzji dalszego kierunku kształcenia, a tym samym wyboru zawodu. Ustalane są predyspozycje psychofizyczne oraz motywacje do nauki i wykonywania przyszłego zawodu. Pracownicy działu poradnictwa zawodowego poradni pomagają uczniom i ich rodzicom znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące motywacji ich działań, przekonań, wyznawanych wartości. Wszystko to w celu zwiększenia szansy na trafny wybór dalszej drogi edukacji, a tym samym wykonywanego w przyszłości zawodu.
  Zaznajamiają się również z prognozą i aktualną sytuacją na rynku pracy w Polsce (problem bezrobocia, integracja z Unią Europejską, konkurencja na rynku pracy, itp.).
  Pracownicy poradni umożliwiają również prezentację źródeł informacji dotyczących kierunków kształcenia w szkolnictwie ponadlicealnym, rynku pracy oraz możliwości samodzielnego szukania takich informacji w literaturze, czasopismach oraz internecie.