Materiały do pobrania  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Druki do pobrania
W formacie .doc

-Zgłoszenie do badań

-Zaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego

-Zaświadczenie lekarskie do kształcenia specjalnego

-Zaświadczenie lekarskie do wydania opinii w sprawie objęcia zindywidualizowaną śœcieżką kształcenia

-Druk dla rodziców ubiegających się o wydanie opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
Podstawa prawna:Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017r.(Dz.U. z 2017r., poz.1591, § 12, pkt 4 i 5).


4. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, dołącza się dokumentację określającą:
1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;
2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby
    na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach
    wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;
3) w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły –także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzšcych zajęcia
    z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.
5. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 3, publiczna poradnia we współpracy z przedszkolem lub szkołš oraz rodzicami
ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas
przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

-Druk dla dyrektora przedszkola, szkoły, placówki wnioskującego o ponowną diagnozę.
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017r.(Dz.U. z 2017r., poz.1591, §20 pkt 11 i 12).


11. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w ust. 9, wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole lub
placówce, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do
publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.
12. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, o którym mowa w ust. 11,
zawiera informacje o:
1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz
    potencjale rozwojowym ucznia;
2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, szkole i placówce lub szczególnych uzdolnieniach
    ucznia;
3) działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania
    ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu,
    szkole lub placówce, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;
4) wnioskach dotyczących dalszych działań majšcych na celu poprawę funkcjonowania ucznia, o których mowa w ust. 9.

W formacie .pdf

-Zgłoszenie do badań

-Zaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego

-Zaświadczenie lekarskie do kształcenia specjalnego

-Zaświadczenie lekarskie do wydania opinii w sprawie objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

-Druk dla rodziców ubiegających się o wydanie opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

-Druk dla dyrektora przedszkola, szkoły, placówki wnioskującego o ponowną diagnozę.

   *) Wszystkie nazwy i znaki handlowe w powyższym tekście są zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte
      wyłącznie w celu identyfikacji.