Pomagamy rozwi±zać  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Rodzaje problemów


Specyficzne problemy,  z którymi spotykaj± się rodzice i nauczyciele:

  • trudno¶ci zwi±zane z rozwojem psychomotorycznym i emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym,
  • trudno¶ci w uczeniu się czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
  • trudno¶ci w uczeniu się matematyki (dyskalkulia),
  • zespół nadpobudliwo¶ci psychoruchowej (ADHD, ADD),
  • zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD)
  • trudno¶ci emocjonalne (tiki, nerwice szkolne, depresja dziecięca)
  • wady wymowy,
  • trudno¶ci w planowaniu i wyborze kariery szkolnej i zawodowej.

Dominika Markowska - psycholog, podczas diagnozyEwa Cybulska - pedagog oraz Agnieszka Licht - psycholog w gabinecie zawodoznawczym