Formy pomocy  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Terapia indywidualnaEwa Bodnar - pedagog poradni, podczas zajęć terapeutycznych


Terapia indywidualna dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Poradnia w głównej mierze prowadzi zajęcia terapeutyczne dla wyselekcjonowanych uczniów
z rozpoznaną:

 • dysleksją, dysortografią, dysgrafią,
 • dyskalkulią,
 • nadpobudliwością psychoruchową oraz zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • trudnościami emocjonalnymi.


 • Do wspomnianych kłopotów dołączają się: zjawisko znacznie zaniżonej samooceny, brak wiary w swoje możliwości, rezygnacja z wyznaczonych celów, obawa przed społeczną oceną itp., których powodem są niejednokrotnie przeżywane przez dłuższy czas niepowodzenia na gruncie szkolnym.

  Opieką terapeutyczną obejmujemy również dzieci o nieco niższych niż przeciętne możliwościach intelektualnych, zajęcia skoncentrowane są głównie na popraw ie poziomu funkcjonowania poznawczego.

  W planowaniu pracy z naszymi podopiecznymi uwzględniamy fakt, że kłopoty u przeważającej większości "naszych" dzieci mają złożony charakter.

  Punktem wyjścia do rozpoczęcia terapii w naszej poradni jest interdyscyplinarna diagnoza trudności dziecka odnosząca się do trzech sfer funkcjonowania: poznawczej, emocjonalnej, edukacyjnej, zwracająca uwagę na mocne strony, jak również określająca rodzaj i stopień zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych powodujących trudności w nabywaniu umiejętności związanych z czytaniem i pisaniem. Na tej podstawie formułowane są programy terapeutyczne, określające w każdym indywidualnym przypadku zakres prowadzonej pracy z dzieckiem.

  W zależności od zapotrzebowania w poradni prowadzona jest również psychoterapia indywidualna.