Artykuły  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Krótkie omówienie publikowanych artykułów.


      Na tej stronie udostępniamy Państwu kilka artykułów dotycz±cych problematyki z jak± spotykaj± się rodzice, nauczyciele oraz wychowawcy.
      Pierwszy z nich dotyczy dojrzało¶ci szkolnej i zwi±zanych z ni± problemów. Tematem mog± być szczególnie zainteresowani rodzice dzieci przygotowuj±cych się do podjęcia nauki w szkole oraz nauczyciele przedszkoli.
      Drugim istotnym i często występuj±cym problemem jest dysleksja. W artykule szczegółowo opisano przyczyny dysleksji oraz aspekty i problemy zwi±zane z jej diagnoz±. Omówiono również zagadnienia pomocy jakiej udzielaj± pracownicy poradni w tym zakresie. Na końcu artykułu autor podaje bogat± bibliografię omawianego tematu dysleksji.
      Innymi tematami, z którymi warto się zapoznać s± zagadnienia coraz czę¶ciej występuj±cej agresji w¶ród dzieci i młodzieży oraz problemy okresu dorastania.
      Nie mniej ciekawym problemem s± również zwi±zki intelektu i nauki.
dyrektor poradni Urszula Lewtak