O nas  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Zespoły pracy w poradni


Zespół do spraw opieki nad dzieckiem najmłodszym

         Otacza opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci w wieku do 7 roku życia. Do zadań zespołu należy prowadzenie badań diagnostycznych w celu rozpoznania właściwości psychoruchowego rozwoju, określenie stopnia dojrzałości dzieci do obowiązku szkolnego oraz gotowości do wcześniejszego podjęcia nauki. Kwalifikacje dzieci do zespołów korekcyjno-kompensacyjnych oraz placówek szkolnictwa specjalnego. Współpracuje z nauczycielami przedszkoli w celu wczesnego wykrycia zaburzeń rozwojowych oraz organizowania pracy wyrównawczej.


Halina Orzechowska - pedagog, podczas rozmowy z matką dziecka


Zespół do spraw trudności w nauce w młodszym wieku szkolnym

          Prowadzi działalność diagnostyczno-orzeczniczą, terapeutyczną i profilaktyczną. Pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce oraz promuje formy i metody przezwyciężenia tych trudności. Wydaje opinie wnioskujące o konieczności wsparcia, potrzebie dodatkowych ćwiczeń, dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka lub konieczności kształcenia specjalnego. Prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci z poważnymi deficytami rozwojowymi. Udziela wsparcia opracowując programy korekcyjne i zestawy ćwiczeń, prowadzi prelekcje i warsztaty. Obejmuje opieką logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy.


Ewa Bodnar - pedagog, podczas pracy w gabinecie dyslektycznym


Zespół do spraw trudności dydaktyczno-wychowawczych w starszym wieku szkolnym

         Dokonuje diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dzieci i młodzieży. Organizuje terapię indywidualną i grupową, spotkania integracyjne z młodzieżą, pogadanki i warsztaty. Zajmuje się rozwiązywaniem problemów dotyczących zaburzeń osobowości oraz problemów emocjonalnych. Prowadzi zajęcia z profilaktyki uzależnień. Diagnozuje też dzieci i młodzież z grupy ryzyka dysleksji, organizuje dla tych dzieci zajęcia korekcyjne.


Elżbieta Stefaniak - pedagog, podczas rozmowy z uczennicą


Zespół orientacji i poradnictwa zawodowego

         Służy pomocą młodzieży w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu. Pomaga młodzieży, która ze względu na schorzenia ma ograniczony wybór zawodu. Zespół prowadzi lekcje zawodoznawcze pod nazwą "poznaj siebie i zaplanuj swoją karierę zawodową". Udziela porad, informacji o zawodach prowadząc punkt informacyjny. Prowadzi również diagnozę psychologiczno-pedagogiczną celem poznania predyspozycji uczniów do określonego zawodu oraz ich zainteresowań.


Agnieszka Licht - psycholog (obecnie pracuje w innej poradni), podczas badania w gabinecie zawodoznawczym