Formy pomocy  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Grupowe zajęcia terapeutyczne


TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA

"Trening Twórczego Myślenia" to zajęcia oparte na elementach programu "Porządek i przygoda. Lekcje twórczości." Krzysztofa Szmidta. Potrzeba bycia twórczym jest jedną z ważniejszych potrzeb psychicznych człowieka. Jej odpowiednie zaspokojenie gwarantuje ukształtowanie postawy twórczej wobec życia i prawidłowy rozwój osobowości.  Ćwiczenia zawierają zagadnienia,  których celem jest budzenie  i  rozwijanie ciekawości poznawczej, poszerzanie samowiedzy o własnych zdolnościach i możliwościach. Nabycie umiejętności stosowania metod i technik twórczego rozwiązywania problemów, krytycznej analizy oraz doboru i selekcji różnorodnych informacji. W zakres programu wchodzą następujące grupy ćwiczeń:

 • Ćwiczenia rozwijające samowiedzę.
 • Ćwiczenia w dostrzeganiu i formułowaniu problemów.
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętności rozwiązywania problemów.
 • Ćwiczenia stymulujące pomysłowość i oryginalność.
 • Ćwiczenia kształtujące umiejętności współdziałania w grupie.
 • Ćwiczenia ekspresji twórczej.
 • Ćwiczenia kształtujące zaradność i przedsiębiorczość.
 • Ćwiczenia pobudzające twórcze obserwacje świata.


 • ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, to zajęcia terapeutyczne adresowane do dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami
   w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz innymi deficytami utrudniającymi uczenie się.

  Realizowane są w grupach cztero- oraz sześcio- osobowych w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

  Celem zajęć jest usprawnianie funkcji poznawczych.

  1. Ćwiczenie funkcji odpowiedzialnych
     - analiza i synteza wzrokowa,
     - pamięć wzrokowa,
     - koncentracja uwagi i spostrzegawczość
     - sprawność grafomotoryczna.

  2. Ułatwianie pracy z tekstem
     - umiejętność wybierania najistotniejszych informacji z tekstu,
     - czytanie ze zrozumieniem,
     - czytanie celowe,
     - efektywne notatki (zapoznanie się z różnymi formami notatek),
     - wzbogacanie słownictwa,
     - korzystanie ze słowników.

  3. Stymulacja funkcji odpowiedzialnych za naukę szkolną, takich jak:
     - myślenie logiczne,
     - orientacja i wyobraźnia przestrzenna,
     - myślenie twórcze (generowanie pomysłów, zmiana pomysłów),
     - rozwój wyobraźni i fantazji,
     - wykorzystanie różnorodnych kanałów informacyjnych podczas nauki,
     - umiejętność swobodnego wyrażania myśli (w słowach i piśmie),
     - stymulowanie pracy prawej i lewej półkuli mózgowej oraz ich współpracy.

  4. Zapoznanie się z różnorodnymi technikami pracy umysłowej
     - przygotowywanie się do zaliczeń i egzaminów,
     - rozkład materiału,
     - rozplanowanie czasu wolnego.

  5. Zwiększanie samodzielności dotyczących mocnych i słabych stron ucznia.
  6. Modelowanie zachowań kompensacyjnych ułatwiających radzenie sobie z trudnościami typu dyslektycznego w codziennym życiu.

  OGÓLNE ZASADY PRACY UMYSŁOWEJ UCZNIA W DOMU

  1. Dobierz czas pracy w domu (odrabiania lekcji, uczenia się i ćwiczeń terapeutycznych) tak, aby była to codziennie ta sama
      godzina, np.: 16:30.

  2. Dokonuj starannego przeglądu materiałów z lekcji z dnia "dzisiejszego" wyobrażając sobie to, co działo się na lekcji, gdy ten
      materiał był omawiany (obrazy, dźwięki, głos nauczyciela. Możesz też głośno wypowiadać przypominane sobie kwestie
      (słowa nauczyciela i kolegów).

  3. Poukładaj zadania domowe do odrabiania (z "dzisiaj") według następującej kolejności: od zadań najtrudniejszych i najbardziej
      nielubianych do łatwych i lubianych.

  4. Podczas układania zadań do odrabiania przygotuj wszystkie potrzebne materiały (np.: słowniki, encyklopedie, atlasy, klej, kredki....),
      tak, aby nie biegać po mieszkaniu "w połowie zdania" - tracisz czas i denerwujesz się.

  5. Między zadaniami z poszczególnych przedmiotów rób krótkie przerwy (5 minut, nie dłużej) na gimnastykę i napicie się wody,
      nie zajmuj się niczym innym!

  6. Podczas odrabiania zadań stosuj techniki uczenia się omawiane na zajęciach i zawarte w zestawie ćwiczeń dla ucznia z dysleksją,
      np.: mapy umysłowe, schematy, wykresy, kolor czerwony i ten, który lubisz, itp.

  7. Podczas pakowania plecaka na dzień następny zastosuj punkt 2. włączając do powtórki odrobione przez Ciebie lekcje.

  Jeśli wprowadzisz te zasady jako rytuał nauka zacznie zabierać Ci coraz mniej czasu i będzie sprawiać przyjemność oraz satysfakcję.

  Procedury kwalifikowania uczniów na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w poradni

  1. Rodzice lub opiekunowie dziecka zgłaszajš chęć uczestniczenia dziecka w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych na podstawie
      opinii psychologiczno-pedagogicznej.

  2. Dzieci i młodzież uczestniczš w zespołach 4-6 osobowych wg klasy i deficytów.

  3. Rodzice lub opiekunowie zapoznają się z warunkami terapii pedagogicznej w poradni.
      - systematyczne uczęszczanie na zajęcia w ustalonych terminach,
      - systematyczne wykonywanie zadań domowych,
      - prowadzenie teczki ćwiczeń domowych i przedstawianie ich nauczycielowi wychowawcy
      - na życzenie,
      - Współpraca - komunikacja: poradnia - dom - szkoła.

  4. Rodzice lub opiekunowie zapoznają się z podstawowymi zasadami terapii pedagogicznej:
      - Poznanie funkcjonowania procesów poznawczych w trakcie uczenia się,
      - poznanie ćwiczeń terapeutycznych dla poszczególnych funkcji poznawczych i systematyczne
        stosowanie ich w domu.

  SZKOŁA DLA RODZICÓW

  Drodzy Państwo!
  Informujemy,  że kolejna edycja "Szkoły dla rodziców" rozpocznie się w momencie, gdy zgłosi się odpowiednia liczba chętnych. Przybliżony czas rozpoczęcia zajęć, to prawdopodobnie początek roku szkolnego 2011/2012.
  Program przewiduje 10-12 spotkań po 2-3 godziny raz w tygodniu (zawsze będą to godziny popołudniowe). Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
  Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

  Prowadzący Małgorzata Maciejewska-Świeży (psycholog) oraz Agnieszka Nowak-Zamołojko (pedagog) ukończyły specjalistyczne szkolenie, przygotowujące do prowadzenia takich zajęć.

  Szczegóły pierwszego spotkania zostaną ustalone, gdy zbierze się odpowiednia ilość osób. Grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób.

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Szczegółowych informacji udzielają prowadzące pod numerem telefonu (91) 578 46 93.

  MEDIACJE

  UWAGA!
  Jeżeli jesteś w konflikcie z drugą osobą, nie możecie dojść do ugody satysfakcjonującej obie strony i czujesz się z tym źle, to możesz skorzystać z pomocy wykwalifikowanych mediatorów na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim.
  Mediatorami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są:

     1.Małgorzata Maciejewska-Świeży (Certyfikat Nr53/SM9/16/07 wydany przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów).

     2.Elżbieta Stefaniak (Certyfikat Nr 55/SM9/16/07 wydany przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów).

     3.Agnieszka Nowak-Zamołojko (Certyfikat Nr 77/2004 wydany przez Fundację "Dziecięce Listy do Świata").

  W naszej placówce jest możliwość rozwiązania sporu, konfliktu między:
     - nauczyciel - rodzic,
     - nauczyciel - nauczyciel,
     - uczeń - uczeń,
     - rodzic - nastolatek.

  Mediacje będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
  (91 578 46 93).


  PAMIĘTAJ!

  W mediacji muszą uczestniczyć dwie strony sporu, więc jeżeli jesteś zdecydowany na zadowalające rozwiązanie konfliktu, to zachęć do tego również drugą stronę.

  dyrektor poradni - Urszula Lewtak, psycholog