Problemy  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Trudności w uczeniu się czytania i pisania

Dysleksja rozwojowa
       Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych (głównie językowych) i motorycznych oraz ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego. Wyróżnia się kilka postaci dysleksji rozwojowej:

dysleksja - trudności w czytaniu,
dysortografia - trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne),
dysgrafia - niski poziom graficzny pisma (brzydkie pismo).

Przyczyny
       Zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Etiologia
       Uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie (polietiologia). Wskazuje się na dziedziczność, mikrouszkodzenia centralnego układu nerwowego (z okresu ciąży i porodu o nieprawidłowym przebiegu, wczesnego dzieciństwa) i na zaburzenia hormonalne. Zaniedbanie środowiskowe pogłębia zaburzenia i trudności dziecka.

Typy dysleksji
       Wyróżnia się wiele typów dysleksji (pomimo wspólnych objawów podstawowych).

Częstość występowania
       W literaturze światowej ogółem dzieci dyslektyczne stanowią 10-15% uczniów. Badania w Polsce określają odsetek dysleksji na 9-10% (Bogdanowicz, Jaklewicz 1968-1982), dysortografii na 13%. Odsetek poważnych przypadków dysleksji określa się na 4%.

Profilaktyka
       Dzieci "ryzyka dysleksji" to dzieci z nieprawidłowej ciąży, porodu, nieharmonijnie rozwijające się. Im wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe są szanse, aby zapobiec ich trudnościom szkolnym.

Objawy dysleksji rozwojowej
       Trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji.
Są to:
- opóźniony rozwój mowy,
- wadliwa wymowa, błędy gramatyczne,
- mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo),
- trudności z różnicowaniem głosek podobnych fonetycznie, z wydzieleniem sylab, głosek ze słów, z ich syntetyzowaniem,
  a także dokonywaniem operacji na głoskach oraz sylabach,
- trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych,
- zbyt długo utrzymująca się oburęczność,
- mylenie prawej i lewej ręki,
- trudności w czytaniu, pomimo dobrej inteligencji i braku zaniedbania pedagogicznego,
- trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g),
  liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne nie uwarunkowane obniżeniem
  sprawności intelektualnej, ani zaniedbaniem pedagogicznym.

Uwaga:
       Zawarte wyżej definicje dysleksji i pojęć z nią związanych są cytowane za Polskim Towarzystwem Dysleksji, które jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association). Towarzystwo zrzesza rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) oraz profesjonalistów służących pomocą tym dzieciom: psychologów, logopedów i nauczycieli-terapeutów. Adres Zarządu Głównego PTD jest podany w "Linkach"