Artykuły  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Poradnictwo zawodowe

       Jednym z zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie jest orientacja i doradztwo zawodowe. Celem podejmowanych w tym zakresie działań jest udzielanie uczniom pomocy w dokonaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu przyszłej kariery zawodowej.
      Poradnia realizuje działania związane z informacją, orientacją i poradnictwem zawodowym dla szkół i placówek swojego rejonu działania. Odbiorcami usług poradni są uczniowie, rodzice i nauczyciele.
      Pracownicy poradni realizują zadania z poradnictwa zawodowego na miejscu w poradni oraz na terenie placówkek w rejonie działania poradni.
      W zakresie realizowanych zadań pracownicy poradni prowadzą:
         -konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców,
         -diagnozę psychologiczno-pedagogiczną z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych uczniów,
         -warsztaty dla uczniów kl. III gimnazjum, niezdecydowanych w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
         -konsultacje indywidualne dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach.
       W ramach poradnictwa i orientacji zawodowej poradnia wydaje następujące opinie w sprawie:
         -przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy(OHP),
         -pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
         -możliwości podjęcia praktycznej nauki zawodu przez ucznia, który nie ukończył 16 lat do września roku szkolnego, w którym rozpocznie praktykę zawodową.


Rola doradcy zawodowego

      W świetle dzisiejszych przemian gospodarczych zmuszeni jesteśmy do podejmowania działań na rzecz zwiększania wśród młodzieży umiejętności świadomego i aktywnego wejścia na rynek pracy. Priorytetem w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powinna stać się tematyka przyszłości zawodowej. Wskazuje na to szczególnie obserwowana skala zjawiska młodych ludzi bezrobotnych oraz absolwentów zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z tym orientację zawodową powinno się traktować z dużym zaangażowaniem.
      Prawidłowy wybór szkoły i zawodu pomaga w osiągnięciu sukcesu w pracy zawodowej. Dlatego działania podejmowane w celu rozwijania zainteresowań, umiejętności dokonywania wyboru na miarę swoich możliwości, powinny być realizowane już od najmłodszych lat. Podstawę może tworzyć dom rodzinny poprzez częste rozmowy z dzieckiem, pomoc w ukierunkowaniu zainteresowań. Następną funkcję pełni szkoła, która nie tylko uczy i wychowuje, ale pomaga w poszukiwaniu i rozwijaniu własnej osobowości zawodowej oraz zainteresowań i zdolności poprzez koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki do ciekawych miejsc na terenie zamieszkania.


Opracowanie: Ewa Cybulska, pedagog i doradca zawodowy