O nas  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Nasze sukcesy


Niektóre z naszych sukcesów

 • wł±czyli¶my się do ogólnopolskich przesiewowych badań słuchu i wzroku według programów "Słyszę, Widzę, Mówię" organizowanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
 • jako pierwsi w województwie zachodniopomorskim rozpoczęli¶my cykl szkoleń dla rodziców zastępczych i adopcyjnych według programu PRIDE; przeprowadzili¶my już 7 edycji szkoleń,
 • założyli¶my Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji,
 • założyli¶my Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Kreatywno¶ci,
 • zorganizowali¶my  III Ogólnopolsk± Sesję  Naukowo-Metodyczn± Polskiego Stowarzysze-
  nia Kreatywno¶ci, pt. "Psychopedagogiczne dylematy nauczania twórczo¶ci" z udziałem naukowców i członków stwowarzyszenia z całej Polski,
 • uzyskali¶my granty na szkolenia rodzin zastępczych i adopcyjnych z funduszy Unidea "Unicredit Foundation",  jako jedyna poradnia w Polsce.


 • 1. Projekt Gimnastyka umysłu

  Z dum± informujemy, iż dobiegła końca realizacja projektu Gimnastyka umysłu współfinansowanego przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Projekt Gimnastyka umysłu realizowany był przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczn±  na  terenie wszystkich - 33  Szkół Podstawowych Powiatu Stargardzkiego i obejmował realizację specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla uczniów maj±cych trudno¶ci w uczeniu się oraz pomoc logopedyczn±.

 • 857 uczniów i uczennic rozpoczęło udział w terapeutycznych zajęciach grupowych.
 • Zajęcia ukończyło 96,85% uczniów, z czego:
 • 36,9% stanowiły dziewczęta
 • 53,7% uczniów i uczennic pochodziła z terenów wiejskich
 • Uzyskano wyraĽny postęp w zakresie umiejętno¶ci czytania i liczenia u uczestników
 • 86 uczniów zostało poddanych indywidualnej diagnozie logopedycznej, dla 64 spo¶ród nich przygotowano indywidualne logopedyczne programy terapeutyczne

 •                                                                         

                       Zespół prowadz±cy: Ewa Bodnar, Małgorzata Maciejewska, Piotr Jarz±bek  2. Projekt Zamień pię¶ci na słowa

  Z dum± informujemy, iż dobiegła końca realizacja projektu Zamień pię¶ci na słowa współfinansowanego przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Projekt Zamień pię¶ci na słowa realizowany był przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczn±  na  terenie wszystkich - 15  Gimnazjów Powiatu Stargardzkiego i obejmował realizację specjalistycznych treningów dla uczniów wykazuj±cych trudno¶ci w zachowaniu - Treningu Zastępowania Agresji.

 • 983 uczniów i uczennic rozpoczęło udział w Treningu Zastępowania Agresji.
 • Zajęcia ukończyło 97,25% uczniów, z czego:
 • 40% stanowiły dziewczęta
 • 46,6% uczniów i uczennic pochodziła z terenów wiejskich
 • Uzyskano wyraĽny postęp w zakresie umiejętno¶ci radzenia sobie z własn± zło¶ci±.

  Uczniowie i uczennice, którzy ukończyli udział w projekcie nabyli również nowych umiejętno¶ci społecznych, które umożliwiaj± im lepsze rozwi±zywanie sytuacji trudnych zarówno w szkole, jak i w ich ¶rodowisku rodzinnym.

 •                                                                         

                       Zespół prowadz±cy: Halina Orzechowska, Elżbieta Stefaniak, Piotr Jarz±bek

           Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu "Zamień pię¶ci na słowa" jest umieszczone w zakładce Wydarzenia/Aktualno¶ci.

  W zwi±zku z zakończeniem projektów ich strony internetowe nie s± już publikowane w sieci, ale mog± być udostępnione zainteresowanym w formie archiwalnej.